Faaliyetler

Çalışma kapsamında, farkındalık artırma faaliyetleri, kapasite geliştirme eğitimleri ve ilgili uluslararası ağlara dâhil olunması gibi faaliyetleri içeren bir Ana Bileşen ve bu bileşeni destekleyici Sera Gazı Salım Azaltım Planı Hazırlanması Bileşeni ve Uyum Planı Hazırlanması Bileşeniyle birlikte toplam 3 adet bileşen altında gerçekleştirilecektir.

Bileşen 1: Ana Bileşen
1.1 Ön Hazırlık
1.2 Paydaş Analizi ve Yönetişim
1.3 Mevcut Durum Analizi
1.4 Eğitim Faaliyetleri
1.5 Farkındalık Faaliyetleri
1.6 Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı
1.7 Uluslararası Ağlara Dahiliyet
1.8 Proje Kapanış Toplantısı

Bileşen 2: Sera Gazı Salım Azaltım Planı Hazırlanması
2.1 Sera Gazı Envanteri Hazırlanması
2.2 Sera Gazı Azaltım Hedefinin Belirlenmesi
2.3 Azaltım Eylemlerinin Belirlenmesi
2.4 Taslak Azaltım Eylem Planı Hazırlanması

Bileşen 3: İklim Değişikliği Uyum Planı Hazırlanması
3.1 İklim Modelleri
3.2 Risk Analizi
3.3 Uyum Eylemlerinin Belirlenmesi
3.4 Taslak Uyum Eylem Planı Hazırlanması