Başvuru

ÖDÜL KATEGORİLERİ

Avrupa Birliği Çevre Ödülleri – Türkiye Programı üç kategoride verilmektedir:

1. Kategori: Yönetim Ödülü

Bu ödül, stratejik vizyon sahibi ve sürdürülebilir kalkınmaya yaptığı katkıyı sürekli geliştirmeye devam eden bir yönetim sistemine sahip olan ender bir kuruluşa verilir.

Notlar:

  1. Sürdürülebilirliğin, çevresel, ekonomik ve toplumsal yönleri, kuruluşun genel misyonuna ve bütün politikalarına açık bir biçimde dahil edilmelidir. Kuruluşun faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerinin azaltılması için kesin hedefler belirlenmeli, bunun yanı sıra performansının denetlenip raporlanabilmesi için de amaç ve göstergeler bulunmalıdır. Kuruluşun ayrıca, halkın katılımı, çalışan hakları, tedarik zincirinin etkileri gibi kurumun geniş çaplı sosyal sorumluluk konularına hitap etmeye uygun mekanizmaları da olmalıdır.
  2. Yönetim sistemleri, paydaşların sorumluluğu ilkesiyle yürütülmeli; bunun kanıtı da süreçteki kilit noktalarda gerçekleştirilecek düzenli ve sistematik diyalog olmalıdır. Bunun yanı sıra, yönetim sistemlerinin (EMAS, ISO 14001 gibi) tanınmış standartlar tarafından sertifika sahibi olması yada bir çevre yönetim sistemi uygulama yönünde bir taahhüdün bulunması gerekmektedir. Bütün bunlarla ilgili olarak, kuruluş, alanında önde gelen bir şirket olduğunu ve diğerlerinin, izinden gitmek isteyeceği bir örnek teşkil ettiğini göstermelidir.

2. Kategori: Ürün ve Hizmet Ödülü

Bu ödül, sürdürülebilir kalkınmaya büyük bir katkı yapan yeni bir ürün veya hizmetin geliştirilmesi durumunda verilir.

Notlar:

  1. Söz konusu ürün veya hizmet, yeni ya da değiştirilmiş bir tasarım olabileceği gibi, hali hazırda mevcut bir ürün veya hizmetin sürdürülebilir üretim ve tüketim yöntemlerini daha çok teşvik edecek biçimde yenilikçi bir uygulaması da olabilir. Ürün veya hizmet, hem müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamalı hem de yaşam kalitesini iyileştirmeli, aynı zamanda doğal kaynakların ve zehirli maddelerin kullanımının yanı sıra atık emisyonlarının ve kirletici maddelerin ürünün yaşam döngüsü (maddelerin çıkarılması, üretilmesi, dağıtımı, kullanımı ve atılması gibi) üzerindeki etkilerini de asgari seviyeye indirmelidir. Ürün veya hizmet, ekonomik anlamda hayata geçirilebilir olmalı, üretimi ve tüketimi eşitlikçi toplumsal ilerlemeye katkıda bulunmalıdır.
  2. Bu ödül için yapılacak başvuruların, sürdürülebilir ürün ve hizmet geliştirmenin ulaştığı “en son noktayı” temsil etmesi ve diğerlerinin izinden gitmeyi isteyeceği bir örnek niteliği taşıması gerekmektedir. Uygun yerlerde, başvuranın AB eko-etiket ya da eşdeğer bir ürün sertifikasıyla ödüllendirilmiş olması tercih edilmektedir.

3. Kategori: Süreç Ödülü

Bu ödül, sürdürülebilir kalkınmaya büyük bir katkıda bulunan yeni bir üretim teknolojisinin geliştirilmesi ve uygulanmasına verilir.

Notlar:

  1. Yeni üretim teknolojisi, başlı başına yeni bir işlem veya teknik olabileceği gibi, hali hazırda mevcut bir işlem veya tekniğin yenilikçi bir uygulaması da olabilir. Her iki durumda da, söz konusu teknoloji sürdürülebilirliğin çevre boyutuna olumlu yönde bir katkıda bulunmalı, aynı zamanda en azından ekonomik ve toplumsal boyutlarına tarafsız, tercihen olumlu yönde, bir katkıda bulunmalıdır. Teknolojinin, kaynak etkinliğini artırması, yaşam döngüsünün çevre üzerindeki etkilerini de azaltması beklenebilir; bunu yaparken de madde ve enerjiden tasarruf edilmesi, yenilenemeyen kaynaklardan yenilenebilir kaynaklara geçilmesi, zararlı maddelerin kullanılmasından kaçınılması, ve emisyon ve atıklarının azaltılması beklenebilir.
  2. Bu ödül için yapılan başvuruların, mevcut AB düzenlemeleri çerçevesinde yapılan “eldeki en iyi teknoloji ya da teknikler” tanımı doğrultusunda önemli bir ilerleme gerçekleştirmiş olması gerekmektedir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Avrupa Birliği Çevre Ödülleri – Türkiye Programı’na, Türkiye’de kayıtlı ve faaliyet gösteren tüm ticari işletmeler başvurabilir. Yabancı ve çok-uluslu şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunan işletmeleri de başvurabilir.

Başvurular, “KOBİ” ve “Büyük İşletme” olmak üzere iki ana kategori altında yapılacaktır.

KOBİ;
250’den daha az sayıda çalışanı olan, yılda 50 milyon Avro’dan daha az cirosu olan veya net bilânço varlığı 43 milyon Avro’dan az olan, hisselerinin % 25’inden azı, KOBİ niteliği taşımayan büyük bir şirkete (veya birden fazla şirkete) ait olan işletmelerin KOBİ kategorisinde başvuru yapmaları gerekmektedir.

Büyük İşletme;
KOBİ tanımı dışında faaliyet gösteren daha büyük işletmelerin Büyük İşletmeler kategorisinde başvuru yapmaları gerekmektedir.

Kamu İktisadi Teşekkülü/Teşebbüsü;
Ödüllere kamu iktisadi teşekkülleri/teşebbüsleri (KİT) de başvuru yapabilir. Kamu kuruluşları ve yerel yönetimler, kamu yararına ekonomik faaliyetler yürütmek amacıyla ticari işletmeler kurmaktadır. Kamu iktisadi teşekkülü olarak adlandırdığımız ve ticari bir faaliyet gösteren tüm bu işletmeler Avrupa Birliği Çevre Ödülleri Türkiye Programı’na katılabilme hakkına sahiptir.

Not: STK’lar, Avrupa Birliği Çevre Ödülleri Türkiye Programı’na katılamazlar.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Avrupa Birliği Çevre Ödülleri – 2017 Türkiye Programı’na başvurmak isteyen şirketler, ilgili kategoriye ait başvuru formu ve ekleri info@rec.org.tr adresine en geç 17 Temmuz 2017 Pazartesi mesai bitimine kadar göndermesi gerekmektedir. Lütfen başvuru gönderiminin ardından 0530 465 7939 veya  0312 491 9530 / Dah:12 numaralı program sekretaryasından teyit alınız.

Ayrıca başvuruya ek olan ve boyutları nedeniyle e-posta ile gönderilemeyen dokümanlar var ise posta yoluyla, aşağıda adresi bulunan Türkiye Programı ulusal sekretaryasına en geç 17 Temmuz 2017 Pazartesi mesai bitimine kadar göndermesi gerekmektedir.

Avrupa Birliği Çevre Ödülleri – Türkiye Programı Ulusal Sekretaryası 
Bölgesel Çevre Merkezi – REC Türkiye

Mustafa Kemal Mahallesi, 2142 Sokak, No.18, D.11,06510 Söğütözü, Çankaya, Ankara, Türkiye

Başvuruların üzerinde mutlaka başvurulan kategorinin isminin yazılması gerekmektedir.

Başvuru ücretleri aşağıdaki gibidir.

Büyük İşletmeler için herhangi bir kategoride başvuru ücreti 1600 €’dur. Aynı işletmeden birden fazla başvuru olması halinde, bu başvurularda %50 (800 €) indirim uygulanır. KOBİ’ler için herhangi bir kategoride başvuru ücreti 600 €’dur. Aynı işletmeden birden fazla başvuru olması halinde, bu başvurularda %50 (300 €) indirim uygulanır.

Hesap Bilgileri

Hesap Sahibi: The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe
Banka Adı: Kereskedelmi és Hitelbank ZRt
Banka Adresi: Hungary, Budapest, 1095 Lechner Ödön fasor 9

Swift Code: OKHBHUHB
IBAN No: HU08 1040 2166 4948 5149 4953 1040

 

Başvuru belgelerinin gönderilmesini takiben ödemelerle ilgili belgeler tarafınıza e-posta yoluyla ulaştırılacaktır.

Başvuran tüm şirketler, seçildikleri takdirde Avrupa Birliği Çevre Ödülleri’ne katılarak Türkiye’yi temsil edeceklerine dair taahhüt formunu imzalayacaktır.

BAŞVURU FORMLARI

Başvurular için resmi başvuru formlarının doldurulması gerekmektedir. Her ödül kategorisi için üç farklı başvuru formu ve tüm kategoriler için iki ortak ek formu bulunmaktadır:

Başvuru Formları:

1_kategori_yonetim

2_kategori_urun_hizmet

3_kategori_surec

Ekler:

ek_1

ek_2

Her başvuru formu ekler hariç en fazla 7 sayfa (1 sayfa özet ve 6 sayfa cevaplar) olmalıdır. Başvuru formları hiçbir soru boş bırakılmadan doldurulmalıdır. Şirketler, talep edildiği zaman kanıt göstermek zorundadır. Eksik doldurulmuş ve belgeleri tamamlanmamış başvuru formları yarışma dışı bırakılabilir.