Düşük Karbonlu Kalkınma Projesi

DÜŞÜK KARBONLU KALKINMA PROJESİ

Temel yararlanıcısı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan, Human Dynamics, REC ve AESA konsorsiyumu tarafından yürütülen “Düşük Karbonlu Kalkınma için Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi” Haziran 2017 itibariyle başlamıştır. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Programı Hibe Anlaşması çerçevesindeki projenin süresi 3 yıldır. REC Türkiye olarak proje kapsamında özellikle ulusal mevzuatımıza uyumlaştırılacak iklim değişikliği ile ilgili AB direktiflerine yönelik Etki Analizi çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Projenin Genel Hedefi

İklim değişikliği ile bilimsel tabanlı mücadele yoluyla küresel çabalara katkı sağlayarak, insan kaynaklı sera gazı salımlarının azaltılmasıdır.

Projenin Özel Hedefi

İklim dirençli düşük karbonlu kalkınma yolunda orta ve uzun vadeli iklim eylemi için ulusal ve yerel kapasitenin arttırılması.

Proje kapsamında AB iklim politikası ve mevzuatı ile uyumlu uzun vadeli düşük karbonlu kalkınmanın desteklenmesi için oluşturulacak analitik temel ile özellikle İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planında (İDEP) yer alan bina, atık, ulaşım ve tarım sektörlerine yönelik maliyet etkin iklim değişikliği azaltım eylemlerine odaklanacaktır.

Proje Bileşenleri

Bileşen 1: Mevcut iklim değişikliği stratejilerinin envanterinin oluşturulması ve değerlendirilmesi

Bileşen 2: AB iklim faslına yönelik düzenleyici ve sektörel etki analizleri

Bileşen 3: İDEP’te belirtilen eylemlerin seçilen ekonomik sektörlerde oluşturacağı maliyet ve salım azaltım potansiyellerinin belirlenmesi

Bileşen 4: Sera gazı senaryoları ve karbon azaltım eylemleri geliştirilmesi ve kilit paydaşların kapasitelerinin geliştirilmesinin desteklenmesi

Öngörülen Sonuçlar

Sonuç 1: İklim değişikliği ile ilgili mevcut stratejilerin gözden geçirilmesi

Sonuç 2: AB iklim mevzuatına yönelik düzenleyici ve sektörel etki analizlerinin hazırlanması

Sonuç 3: İDEP’te belirtilen eylemlerin seçilen ekonomik sektörlerde oluşturacağı maliyet ve salım azaltım potansiyellerinin belirlenmesi

Sonuç 4: Olası stratejiler için analitik bir temel ve uzun vadede yeşil büyümeyi sağlayacak eylemlerin geliştirilmesi

Proje Çıktıları

 • Makro-ekonomik bir bakış açısı sunan Durum Raporu
 • Bina, ulaşım, atık ve tarım sektörlerinde sera gazı salım azaltımına ilişkin gelişim hedefleri ve ulusal taahhütlere uygun Talep Durumu Raporu
 • Ulaşılmak istenen düşük karbonlu kalkınma yönelik mevcut durum ve iklim değişikliği azaltım performansına karşılık kurumsal performans ve yapının değerlendirmesi amacıyla Boşluk Analizi Raporu
 • Politika, finans ve uygulama düzeyinde arttırılmış iklim değişikliği azaltım performansı için Engeller ve Fırsatlar Raporu
 • Konsolide edilmiş bir Mevcut Durum Raporu
 • AB iklim faslının ulusal mevzuata uyumlaştırılması için Düzenleyici Etki Analizi Raporları
 • AB iklim faslına yönelik Sektörel Etki Analizi Raporları
 • İklim değişikliği azaltım kapasitesine sahip çeşitli uygulama ve teknolojilerin ulusal düzeyde analizi için Salım Azaltım Potansiyeli Raporu
 • Seçilmiş sektörlerde planlanan iklim değişikliği azaltım eylemleri ile ilişkili sosyo-ekonomik fayda ve maliyetlere yönelik Salım Azaltım Opsiyonları Finansal Değerlendirme Raporu
 • Salım azaltım opsiyonları ile bağlantılı Finansal Olmayan Potansiyel Kazanım ve Kayıplar Raporu
 • Ulusal düzeyde ve seçilen sektörler düzeyinde Sera Gazı Senaryoları
 • Stratejik olarak ilgili ve uygulanabilir İklim Değişikliği Azaltım Eylemleri Raporu
 • Kapasite Geliştirme