Kocaeli İDEP

KOCAELİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI

HAZIRLANMASI PROJESİ

Proje Tanımı

Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı altında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi (KİDEP) Projesi kapsamında Sera Gazları Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlanması.

Mevcut Durum

2015 yılında Dünya devletleri Paris’te düzenlenen BMİDÇS 21. Taraflar Toplantısında (COP 21), Paris Anlaşmasını kabul ederek sera gazı salımlarının küresel ölçekte azaltılmasını hedeflemiştir. Türkiye 2016 yılında imzaya açılan anlaşmayı imzalamış, ancak halen TBMM’de onaylamamıştır. Türkiye, Paris Anlaşması’na katkı olarak 2015 yılı içerisinde ulusal hedefini belirlemiştir. Buna göre Türkiye’nin sera gazı salımlarını 2030 yılına gelindiğinde toplam 246 mt CO2e miktarında artıştan azaltması hedeflenmektedir. Bu da oransal olarak %21’lik bir artıştan azaltıma denk düşmektedir.

Paris Anlaşması İklim Değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım olmasına rağmen, dünyanın yüzey sıcaklığı yaklaşık 1 derece artmıştır. Bu artış da beraberinde sıklığı ve etkisi artan aşırı soğuk veya aşırı sıcak havalar, kuraklık, dolu, vb. aşırı iklim olaylarını getirmektedir. Yerel yönetimlerin bu iklim olaylarına dirençli hale gelmeleri yüzyılımızın önemli konularından biri haline gelmiştir.

Yerel yönetimlerimizin kent özelinde sera gazı envanteri ve iklim değişikliği eylem planı hazırlamaları bu anlamda önem teşkil etmektedir. 2017 itibariyle Türkiye’deki 30 Büyükşehir Belediyesinden sadece Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Muğla olmak üzere 7 tanesi Sera Gazı Envanterini tamamlamıştır. Kocaeli’nin de aralarında olduğun beş büyükşehir belediyesi de bu yönde çalışmalarını sürdürmektedir Bu şehirlerimiz Denizli, Kahramanmaraş, Kocaeli, Manisa ve Mersin’dir. Sera gazı envanteri hazırlayan 7 büyükşehir belediyesinden, Antalya, Bursa, Gaziantep ve İzmir’in salım azaltım hedefi ve İklim Değişikliği Eylem Planı da bulunmaktadır.

SGE_IDEP_Iller

Projenin Hedefi

Projenin temel hedefi, küresel iklim değişikliğiyle mücadele için yürütülen ulusal çabalara Kocaeli olarak yerel düzeyde katkı sağlamaktır. Projenin özel hedefi ise Kocaeli’nin, hazırlanacak iklim değişikliği eylem planının hayata geçirilmesiyle iklim değişikliğine dirençli hale gelmesi ve sera gazı salım azaltım hedefiyle “İklim Dostu” olmasıdır.

Proje Faaliyetleri

Teklif çağrısında yer alan faaliyetler, iki ana bileşen, 6 faaliyet ve toplam 20 alt faaliyet olarak planlanmıştır.

 • Bileşen 1: Sera Gazı Envanteri Hazırlanması
  • Faaliyet 1.1 Ön Hazırlık
  • Faaliyet 1.2 Envanter Hazırlanması
  • Faaliyet 1.3 Envanter İzleme, Raporlama ve Doğrulanma (İRD)
 • Bileşen 2: İklim Değişikliği Eylem Planı Hazırlanması
  • Faaliyet 2.1 Sera Gazı Azaltım Hedefi Belirlenmesi
  • Faaliyet 2.2 İklim Eylemlerinin Belirlenmesi
  • Faaliyet 2.3 Eylem Planı Hazırlanması

Proje Çıktıları

Sonuç 1: Kocaeli Sera Gazı Envanteri

Sera gazı salım envanteri, belediye sınırları dâhilinde oluşan sera gazı salımlarının hesaplanacak ve gelecek projeksiyonları öngörülecektir. Bu sayede azaltım hedefi belirlenebilecektir. Envanter için gerekli verilerin tespiti ve toplanması için masabaşı araştırmasıyla literatür taranacak ve paydaş analizi gerçekleştirilecektir. Paydaşlardan ve literatürden edilecek verilerin analiziyle mevcut durum tespit edilecektir. Sera Gazı Envanterinin hazırlanmasında Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından 2006 yılında geliştirilmiş olan IPCC Ulusal Sera Gazı Envanteri Kılavuzları kullanılacaktır. Yerel yönetimler tarafından yaygın olarak kullanılan Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Birliği (ICLEI) 2014 yılında hazırladığı Yerel Sera Gazı Salımları için Küresel Protokol (GPC) de ayrıca dikkate alınacaktır. Bu sayede açıklanacak sonuçların küresel ölçekte kıyaslanabilir ve kabul görür olması sağlanacaktır.

Sonuç 2: Kocaeli İklim Değişikliği Eylem Planı

Kocaeli İklim Değişikliği Eylem Planı projenin temel çıktısı olacaktır. İklim değişikliğiyle mücadele konusunda belediyenin ana belgesi olması öngörülen plan, salım azaltımı odaklı olarak hazırlanacaktır. Projenin ilk temel çıktısı olacak sera gazı envanteri, eylem planına temel teşkil edecek, belirlenecek nihai azaltım hedefi ve eylemler, envanterin çıktılarına dayanarak oluşturulacaktır. İklim değişikliği eylem planı hazırlanırken uluslararası ölçekte kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan yol gösterici dokümanlar takip edilecektir. Eylem planı temel olarak, İklim ve Enerji için Başkanlar Sözleşmesi (Covenant of Mayors for Climate & Energy) ve Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (European Commission Joint Research Center – EC JRC) tarafından 2016 yılında hazırlanan “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Kılavuzu”na uygun olarak hazırlanacaktır. Eylem planı hazırlanırken sektörel bir yaklaşım izlenecek, farklı sektörel paydaşların alması gereken tedbirler ve eylemler raporlanacaktır. Raporlama gerçekleştirilirken belediyenin daha önceden yapmış olduğu çeşitli stratejik planlar dikkate alınacaktır.